موردی كه در سبك پوشش بچه ها موج ميزند اين است كه آنها خود را به هيچ قانون و سبك خاصی وابسته نمی دانند.پوشيدن شلوارهای زاپ دار نيز از اين قائده مستثنی نيست.سبكی كه بزرگترها فقط در جمع های دوستانه می پوشند برای مردان كوچك هميشه مناسب است.