برای سنگشور كردن ابتدا لباسهای جين را در ماشين لباسشويی عظيم شسته و در مرحله بعد سنگها را روی لباسها می ريزند.با چرخه لباسشويی،سنگها بر روی لباسها كشيده شده و يا به اصلاح سنگشور می شوند.
پس از اتمام كار برای رهايی از خرده سنگهای چسبيده به لباسها،دوباره انها را می شويند.
سنگشويي سبب مي شود پارچه هاي جين نرم تر و لطيف تر شده و همچنين از ابرفت محصول نيز جلوگيري مي شود.