كش رگلاژ كه داخل كمر شلوار قرار می گيرد اين امكان را به شما می دهد، براحتی شلوار را به سايز
دلخواه برسانيد.
گروه توليدی دونيك نيز از اين قاعده مستثنی نمی باشد.